Regulamin korzystania z serwisu internetowego „midy.pl”.

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania serwisu internetowego „midy.pl” dostępnego po adresem http://www.midy.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług Serwisu. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Firstline Bartosz Koplin, Baranowo, ul. Szamotulska 26I/30, 62-081 Przeźmierowo, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.

I. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
1.2. Cookies – pliki tekstowe, które serwer Serwisu Usługodawcy zapisuje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Usługobiorca. Informacje zapisane w plikach tekstowych serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera oraz mogą być one również odczytane przez inne serwery lub innych użytkowników sieci Internet.
1.3. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.
1.4. Formularz – formularz wypełniany przez Usługobiorcę w celu dodania komentarza do wpisu lub opinii do produktu dostępny pod adresem http://midy.pl/
1.5. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego „midy.pl”. Regulamin jest dostępny pod adresem http://midy.pl/regulamin/
1.6. Serwis – serwis internetowy „midy.pl” należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis jest dostępny pod adresem http://midy.pl/
1.7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2014 r. poz. 243 ze zm.).
1.8. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
1.9. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z chwilą faktycznego skorzystania z Usługi, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
1.10. UODO – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
1.11. Usługi – Usługi bezpłatne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
1.12. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z Usług oferowanych przez Serwis na podstawie Umowy.
1.13. Usługodawca – Firstline Bartosz Koplin, Baranowo, ul. Szamotulska 26I/30, 62-081 Przeźmierowo, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający Numer Identyfikacji Podatkowej 7642550510, REGON 300828110.
1.14. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Niniejszy Regulamin określa:
2.1.1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
2.1.2. zasady zamieszczania przez Usługobiorców komentarzy i opinii w Serwisie,
2.1.3. zasady ochrony Danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, w rozumieniu UODO.
2.2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
2.3. Do Usług świadczonych przez Usługodawcę zaliczają się Usługi polegające na prezentacji informacji dotyczących urządzeń elektronicznych, w tym parametrów technicznych, cen poszczególnych modeli urządzeń elektronicznych, ich wyposażenia, zdjęć oraz opinii.
2.4. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy możliwość dodawania komentarzy do wpisów zawartych w Serwisie.
2.5. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy możliwość dodawania opinii do produktów prezentowanych w Serwisie.
2.6. Informacje dotyczące kategorii i modeli urządzeń elektronicznych, danych technicznych i grafik udostępnione w Serwisie pochodzą z zewnętrznych serwisów internetowych.
2.7. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Serwis.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ
3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
3.1.1. połączenie z siecią Internet,
3.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,
3.1.3. przeglądarka akceptująca Cookies,
3.1.4. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej.
3.2. Usługodawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Usługobiorcy w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzaniu usprawnień w Serwisie.
3.3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się Usługobiorcy przedsięwzięcie odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

IV. DODAWANIE KOMENTARZY i OPINII
4.1. Usługobiorca jest uprawniony do umieszczenia komentarzy do wpisów i opinii do produktów umieszczonych w Serwisie, bez konieczności rejestracji w Serwisie.
4.2. Do umieszczenia komentarza lub opinii wymagane jest podanie co najmniej Danych osobowych w postaci imienia bądź nicku i Adresu poczty elektronicznej.
4.3. Imię bądź nick Usługobiorcy jest publikowane w Serwisie przy komentarzu lub opinii dodanym przez Usługobiorcę.
4.4. Adres poczty elektronicznej nie jest publikowany w Serwisie.
4.5. Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy może być wykorzystywany przez Usługodawcę w celu powiadomienia Usługobiorcy o nowych komentarzach, opiniach lub wpisach umieszczanych w Serwisie, wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na ich otrzymywanie.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY
5.1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
5.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
5.2.1. tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub modyfikacyjnych Serwisu,
5.2.2. przesyłania na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy komunikatów technicznych, prawnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Serwisu,
5.2.3. modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu.
5.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisu Usługobiorcy naruszającego postanowienia Regulaminu.
5.4. Usługobiorca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie komentarze i opinie zamieszczane w Serwisie.
5.5. Usługobiorca jest zobowiązany do niezamieszczania w Serwisie treści mogących naruszyć cudze dobra osobiste, w szczególności:
5.5.1. treści obraźliwych,
5.5.2. treści bezprawnych,
5.5.3. treści zawierających nieprawdziwe informacje,
5.5.4. treści nagannych moralnie,
5.5.5. treści naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje.
5.6. Usługodawca jest zobowiązany do stałego monitorowania treści zamieszczanych w ramach Serwisu w celu zapobiegania i przeciwdziałania naruszeniu cudzych dóbr osobistych przez Usługobiorców.
5.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usunięcia z Serwisu treści, o których mowa w punkcie 5.5.
5.8. Z zastrzeżeniem punktu 5.7., Usługodawcy przysługuje prawo do usunięcia z Serwisu innych treści, jeśli naruszają one postanowienia niniejszego Regulaminu.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
6.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług.
6.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia komentarza lub opinii Usługobiorcy naruszającego postanowienia Regulaminu.
6.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.
6.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Usługobiorcę na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy.
6.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będących następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich.
6.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę niepełnych lub nieprawdziwych informacji w Formularzu.
6.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Usługobiorcy sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6.8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność treści umieszczonych w Serwisie, w tym grafik i danych technicznych, pochodzących z zewnętrznych serwisów internetowych.
6.9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość linków do zewnętrznych serwisów internetowych umieszczonych w Serwisie.
6.10 Prezentacja informacji dotyczących urządzeń elektronicznych zawartych w Serwisie jest efektem doświadczenia Usługodawcy i stanowi wynik jego indywidualnych przemyśleń. Prezentacja przedmiotowych informacji nie ma charakteru rekomendacji i może być traktowana wyłącznie poglądowo.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
7.1. Usługodawca na podstawie UODO w związku z UŚUDE jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Usługobiorcy w celu korzystania z Usługi, rozpatrzenia reklamacji oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi.
7.2. Usługobiorca w celu umieszczenia komentarza do wpisu lub opinii do produktu powinien podać co najmniej następujące Dane osobowe: nick bądź imię, Adres poczty elektronicznej.
7.3. Usługobiorca w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać co najmniej następujące Dane osobowe: imię, nazwisko, Adres poczty elektronicznej.
7.4. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP na potrzeby wdrażania usprawnień w Serwisie, a także w celach statystycznych.
7.5. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z Usług w ramach Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu w przypadkach Usług, w których jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte.
7.6. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Serwisu. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi UODO. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
7.7. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych oraz ich poprawiania.
7.8. Usługodawca zapewnia ochronę przekazanych przez Usługobiorcę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie Danych osobowych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy prawa.
7.9. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia Usług, zgodnie z Regulaminem.
7.10 Usługodawca jest uprawniony do przesyłania informacji handlowych na Adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę pod warunkiem wyrażenia dobrowolnej zgody przez Usługobiorcę na ich otrzymywanie.

VIII. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
8.1. Chwilą zawarcia Umowy jest moment faktycznego skorzystania z Usługi.
8.2. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą faktycznego wykonania Usługi.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
9.1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
9.2. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę.
9.3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko, Adres poczty elektronicznej oraz przedmiot reklamacji.
9.4. Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego i usunięcia usterki w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia.
9.5. W przypadku niemożliwości usunięcia usterki w terminie, o którym mowa w punkcie 9.4., Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.
9.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo ingerencji w strukturę techniczną komentarzy i opinii umieszczonych w Serwisie w celu określenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu.
9.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania, jeżeli będzie ono wynikało z nieznajomości postanowień Regulaminu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.1.2015.
10.2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem http://midy.pl/regulamin/
10.3. Usługodawca udostępnia treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
10.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Usługobiorcy Serwisu, z zastrzeżeniem punktu 10.5.
10.5. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy Serwisu o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu pod adresem http://midy.pl/regulamin/.
10.6. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści w Serwisie.
10.7. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.
10.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, UODO, UŚUDE oraz innych przepisów prawa.

Regulamin opinie i cena na 2018

Dodaj swój komentarz:

Dodaj komentarz

Twoje opinie będą widoczne ale adres e-mail pozostanie ukryty.